อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom

งานพัฒนาสื่อและแหล่งเรียน ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom ระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2562 โดยมีนายสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี และนางสาวฉวีวรรณ์ จันทร์ชุม ครูชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ คร^ประจำ และครูพิเศษ จำนวน 30 คน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ e-Learning และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป