โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนพังงาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 นางสาวชุดาภรณ์ ทองจุน ครู ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา ให้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนพังงาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2565 โดยจัดกิจกรรมอบรมความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีวิทยากร คือ นางสาวปานชนก กองสิน ครูพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา