อัลบัมทั้งหมด

วันไหว้ครู 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยชุมชนพังงา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2561

โครงการหลักสูตรบริการวิชาการ วิชา การทำกระเป๋าแฟชั่นเย็บมือ หมู่วิชา คหกรรมศาสตร์ สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาและบริการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดพังงา

โครงการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการวิทยาลัยชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยชั้นเรียน