อัลบัมทั้งหมด

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าจูด หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อมจากลูกตะบูน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีวิทยาลัยชุมชนพังงาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2565

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ Thailand Community Data (TCD) และการวิเคราะห์ข้อมูลรายตำบล

โครงการสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรวิทยาลัยชุมชน

พิธีเปิดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดพังงา 2566 เสน่ห์กราภูงา เมืองพังงาผาสุก

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 หลักสูตรฝึกอบรม วิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลชก

วันไหว้ครู 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาจิตอาสาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยชั้นเรียน