รายงานการประชุมสภาวชช.พังงาปี พ.ศ.2563

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 2/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 3/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 4/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 5/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 6/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 7/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 8/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 9/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 10/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 11/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 12/2563
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา  ครั้งที่ 13/2563