รายงานการประชุมสภาวชช.พังงาปี พ.ศ.2565

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 3/2565
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 4/2565
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 5/2565
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 6/2565
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 7/2565
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 8/2565
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 9/2565
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 10/2565
รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา ครั้งที่ 11/2565