วิสัยทัศน์/พันธกิจ

1.ปรัชญา
สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
 
2.  วิสัยทัศน์ (Vision)
วิทยาลัยชุมชนพังงา สร้างสรรค์พลังปัญญา มุ่งจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
 
3. พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มุ่งสู่อาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
2. จัดหลักสูตรฝึกอบรม ขับเคลื่อนการบริการวิชาการ สู่การพัฒนานวัตกรรมชุมชนและ พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน 
3. พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและช่างศิลป์ท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
4. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดการศึกษาตลอดชีวิตระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรอนุปริญญา ประกาศนียบัตร และสัมฤทธิบัตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนสร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
2. เพื่อฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตในชุมชน
3. เพื่อนำองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย และงานสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
4. เพื่ออนุรักษ์ และสืบสาน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยชุมชนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
5.  ค่านิยมองค์กร (Core value)
“PNGCC ONE” วิทยาลัยชุมชนพังงาเป็นที่หนึ่ง
P - Public service ให้บริการชุมชน
N - Network Partner: ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
G - Goal-oriented: มุ่งเป้าหมายที่แน่วแน่
C - Creation: แก้ปัญหาชุมชนอย่างสร้างสรรค์
C - Chance & Change: สร้างโอกาสและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 
6. เอกลักษณ์
วิทยาลัยชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
7. อัตลักษณ์
จิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาชุมชน
 
8.  เงื่อนไขความสำเร็จ
1. ใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ของรัฐและเอกชน ที่เป็นงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญา อาคารสถานที่ เครื่องมือ และสิ่งแวดล้อม
2. คำนึงถึงความแตกต่างของพื้นที่ชุมชนในมิติต่าง ๆ
3. ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่ม กลยุทธ์ และวิธีการ ของคนในพื้นที่
 
9.  กลยุทธ์การขับเคลื่อนแผน
1. ใช้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นของวิทยาลัยชุมชนพังงา หรือสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา เป็น Steering Committee ในการกำหนดทิศทาง กำกับ และดูแลโครงการตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย
2. การแสวงหาเครือข่ายเข้ามาเป็นพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย
3. ใช้กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรในการสร้างการรับรู้ผลงานและอัตลักษณ์ของวิทยาลัยชุมชนพังงา
 
10. ยุทธศาสตร์
1) ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
2) ขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3) พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
4) อนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) พัฒนาระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล