กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานร่วมเสนอแผนงานโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฯ หากบุคลากรท่านใดมีความประสงค์จะเสนอโครงการสามารถดูรายละเอียดและจัดส่งโครงการตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566
 อ่านเพิ่มเติม