การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา1026

สถาบันวิทยาลัยชุมชนพังงา ขอส่งหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑oo๔.๓/๑๕๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ อ่านเพิ่มเติม

3 ธ.ค. 66 | รับชม : 92 ครั้ง