การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ด้วยหนังสือสำนักเลชาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 80 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แจ้งมติคณะรัฐมรตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐดำเนินงาน เพิ่มเติม

11 มี.ค. 67 | รับชม : 15 ครั้ง