ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศูนย์เทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)