ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดังเอกสารแนบ......
* หมายเหตุ นักวิจัยดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยัง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
22 ม.ค. 62 | รับชม : 451 ครั้ง