รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิทยาลัยชุมชนพังงา

วิทยาลัยชุมชนพังงา นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา นายจำรัส ขนาดผล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการความสุขในการทำงานร่วมกับชุมชน รายงานผลดังแนบ
เอกสารแนบ