วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยชุมชนพังงา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงา มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจําปีการศึกษา 2564
เพื่อเข้าศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์จํานวน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ สาขาวิชาอิสลามศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังนี้

30 พ.ย 63 | รับชม : 1765 ครั้ง