ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมา 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยชุมชน ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 
โดยวิทยาลัยชุมชนพังงา ได้รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 ตำบล ได้แก่
-    ตำบลโคกเจริญ
-    ตำบลเหมาะ และ
-    ตำบลคึกคัก
โดยประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประเภทประชาชน)  และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ประเภทนักศึกษา) รายละเอียดดังแนบ 


 
9 ธ.ค. 63 | รับชม : 812 ครั้ง