ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ วิทยาลัยชุมชนพังงา

ตามประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป  จำนวน 2 ตำแหน่ง และ
2. ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อ ดังกล่าวเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาที่กำหนด
รายละเอียดที่กำหนด 
1. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป วิทยาลัยชุมชนพังงา 
2. เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี
3. ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
9 ธ.ค. 63 | รับชม : 235 ครั้ง