ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ