ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ

       ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) และอีกส่วนหนึ่งการจัดทำข้อมูลราชการใน พื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
       วิทยาลัยชุมชนพังงา ได้รับผิดชอบให้ดำนินโครงการจำนวน ๓ ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา จะดำเนินการรับสมัครจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลเป้าหมายของวิทยาลัยชุมชนพังงา และการจัดทำ ข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ เอกสารดังแนบ

24 ม.ค. 64 | รับชม : 504 ครั้ง