พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2566


วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 - รับชม : 97 ครั้ง