เข้ารับการสัมภาษณ์ในฐานะผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ


วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 - รับชม : 52 ครั้ง