กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การท่องเที่ยวตำบลคึกคัก