จัดทำสื่อ VDO การจัดการเรียนรู้อาหารเเละขนมพื้นบ้านพังงาในชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านไสเสียด