พัฒนาสื่อการเรียนยุคใหม่แบบโลกเสมือนจริง (Metaverse) ภายใต้ กิจกรรมเรียนรู้ Gather Town ขั้นพื้นฐาน