โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริการพัสดุภาครัฐสำหรับส่วนราชการในจังหวัดพังงา


วันที่ 17 มีนาคม 2566 - รับชม : 63 ครั้ง