ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศวิทยาลัยชุมชนพังงา เรื่อง  การรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ วิจัยและนวัตกรรม
ด้วยวิทยาลัยชุมชนพังงามีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 1 อัตรา
เอกสารเพิ่มเติม